• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ogólne Warunki Użytkowania (OWU) witryny internetowej https://eshop.ntn-snr.com/pl/

Wersja z dnia 23 marca 2021 r.


Firma NTN-SNR ROULEMENTS (dalej „NTN-SNR”), działając w imieniu i na rzecz swoich spółek zależnych, w tym wszystkich spółek z grupy NTN, do której należy NTN-SNR, otworzyła witrynę „https://eshop.ntn-snr.com/pl/” (© NTN-SNR) (nazywaną dalej „Witryną”), dostępną tylko dla użytkowników profesjonalnych (dalej „Państwo” lub „Użytkownikiem”), pragnących nabywać produkty firmy NTN-SNR ROULEMENTS i/lub jej spółek zależnych na potrzeby swojej działalności. 

Korzystanie z Witryny podlega ogólnym warunkom dostępu i użytkowania, wyszczególnionym poniżej w Ogólnych Warunkach Użytkowania („OWU”) oraz wszelkich obowiązujących praw i przepisów. W związku z tym, korzystając z Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zaakceptował i w pełni przestrzega niniejszych Warunków.


1.    KOMPATYBILNE PRZEGLĄDARKI    
Aby zapewnić optymalne wykorzystanie tej Witryny, zaleca się korzystanie z dwóch najnowszych wersji poniższych przeglądarek (chyba że określono inaczej). Warto również sprawdzić aktywację plików Cookies i kodu JavaScript w swojej przeglądarce.

-    Chrome: od wersji v87
-    Firefox: od wersji v78
-    Edge: od wersji v87
-    Safari: od wersji v13
-    iOS: od wersji v13
-    Android: od wersji Nougat (7.0)

Inne przeglądarki mogą być częściowo zgodne, ale może nie być możliwe wykorzystanie wszystkich funkcji.


2.    INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH
Niniejsza Witryna zawiera ogólną prezentację asortymentu produktów i usług grupy NTN-SNR, przeznaczoną wyłącznie dla profesjonalistów, z wyłączeniem konsumentów. Witryna może być aktualizowana w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Przedstawione na niej informacje tekstowe, fotograficzne lub inne mają charakter ogólny i czysto informacyjny, nie stanowią one dokumentu umownego mogącego stanowić podstawę do jakichkolwiek działań prawnych.
NTN-SNR zastrzega sobie prawo do modyfikowania informacji pojawiających się na tej Stronie, w szczególności odnoszących się do parametrów technicznych prezentowanych produktów, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, biorąc pod uwagę interaktywność Witryny i firma NTN-SNR, członkowie jej sieci oraz jej pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
Ceny i charakterystyka produktów oraz usług prezentowanych w sieci ekstranet NTN-SNR obowiązywały na dzień, kiedy poszczególne strony Witryny zostały umieszczone w Internecie lub gdy poszczególne strony Witryny zostały zaktualizowane, a ponadto mogą one ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia ze strony firmy NTN-SNR. 

Wszystkie ceny to maksymalne zalecane ceny. 
Ponadto, nie wszystkie produkty i usługi prezentowane w tej Witrynie muszą być dostępne. NTN-SNR poinformuje swoich użytkowników o dostępności prezentowanych produktów i usług.

Informacje o produktach i usługach mogą nie zawsze obowiązywać we wszystkich krajach. W szczególności może się zdarzyć, że niektóre produkty lub usługi prezentowane na Witrynie nie są dostępne we wszystkich krajach, co nie może stanowić powodu do wniesienia jakichkolwiek roszczeń wobec firmy NTN-SNR.

Każdy produkt, proces lub technologia opisane lub prezentowane na Witrynie podlegają ochronie na mocy praw własności intelektualnej. Niniejsze Warunki nie zezwalają na żadne wykorzystanie ani przywłaszczenie sobie tych praw własności intelektualnej.


3.    ZARZĄDZANIE HASŁAMI I KODAMI DOSTĘPU
Podczas procedury rejestracji w sieci ekstranet firmy NTN-SNR (części prywatne przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów) należy wprowadzić nazwę konta i hasło. 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za wszelkie działania, które mogą być podjęte za pośrednictwem jego konta i/lub za pomocą jego hasła. 
Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować NTN-SNR o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta i/lub hasła, a także zapewnić wylogowanie na koniec każdej sesji. NTN-SNR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku nieprzestrzegania tych zobowiązań.

NTN-SNR zastrzega sobie prawo do unieważnienia prywatnych kodów dostępu w przypadku niewłaściwego użycia.


4.    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Niniejsza Witryna i cała jej zawartość jakiegokolwiek rodzaju, podlega postanowieniom francuskiego kodeksu własności intelektualnej. Prezentacja i zawartość Witryny stanowią dzieło chronione przez obowiązujące francuskie przepisy dotyczące własności intelektualnej, których właścicielem jest firma NTN-SNR. Wszystkie prawa są zastrzeżone. 
Firma NTN-SNR oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne upoważnienia do używania wszystkich nazw lub oznaczeń, logo, nazw produktów i usług należących do jej asortymentu, ale także dzieł zintegrowanych z Witryną, takich jak zdjęcia, teksty, slogany, rysunki, modele, obrazy, sekwencje animowane z dźwiękiem. Nazwy lub opisy, logo, a także nazwy produktów i usług należących do gamy asortymentowej firmy są, z pewnymi wyjątkami, znakami towarowymi zarejestrowanymi przez firmę NTN-SNR. 
Zamieszczone mogą zostać również inne marki. Są one używane przez firmę NTN-SNR za zgodą ich posiadacza lub jako proste odniesienie do produktów lub usług oferowanych przez NTN-SNR.
Fotografie, teksty, slogany, rysunki, modele, obrazy, sekwencje animowane z dźwiękiem lub bez, a także wszystkie dzieła zintegrowane z Witryną lub jakiekolwiek inne treści stanowią własność firmy NTN-SNR lub osób trzecich, które upoważniły NTN-SNR do ich wykorzystywania. Jakiekolwiek wykorzystywanie komercyjne, powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku całości lub części Witryny i/lub jej treści bez uprzedniej zgody firmy NTN-SNR jest surowo zabronione i stanowi przestępstwo dotyczące naruszenia praw autorskich.

Niezależnie od powyższego, jedynie powielanie tej Witryny i/lub jej zawartości na papierze lub nośniku komputerowym jest dozwolone w celach informacyjnych, pod warunkiem, że jest to ściśle zastrzeżone do prywatnego, niekomercyjnego użytku, z wyłączeniem jakiegokolwiek wykorzystania do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych i/lub musi być zgodne z postanowieniami artykułu L. 122-5 francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej. Każda kopia przeznaczona do wykorzystania określonego powyżej musi zawierać wzmiankę dotyczącą praw autorskich i praw własności firmy NTN-SNR. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania tego upoważnienia w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie bezpośrednio do użytkownika osobiście lub zamieszczając je na Witrynie. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać wykorzystywania odpowiednich informacji. 
W żadnym przypadku, dostęp do Witryny i niniejsze upoważnienie nie mogą skutkować przeniesieniem na korzyść użytkownika wyżej wymienionych praw własności intelektualnej, które pozostają wyłączną własnością NTN-SNR lub osób trzecich, które upoważniły firmę NTN-SNR do ich wykorzystywania.


5.    DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE
5.1.    Dane osobowe 
Informacje uzyskiwane przez firmę NTN-SNR od użytkownika odpowiadają informacjom wymaganym do korzystania z Witryny. 
Informacje te są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do sieci ekstranet firmy NTN-SNR, otrzymywać biuletyn informacyjny NTN-SNR (biuletyn elektroniczny), a także umożliwić NTN-SNR odpowiadanie na zapytania o informacje. 
Firma NTN-SNR pełni rolę administratora danych.
Dane przekazywane naszej firmie przez użytkownika są przez nas przechowywane przez okres trzech lat.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, a w razie potrzeby usunięcia danych, które go dotyczą. Użytkownik może również, z uzasadnionych przyczyn, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
Aby skorzystać z tych praw, wystarczy przesłać zwykły pisemny wniosek pocztą e-mail na adres dpo@ntn-snr.com lub pocztą zwykłą na adres „Service Compliance (PC 08) – NTN-SNR ROULEMENTS – 1 rue des Usines – 74010 Annecy – Cedex – Francja”. 
Polityka Ochrony Danych jest dostępna na Witrynie.
5.2.    Pliki cookie
Niektóre strony Witryny mogą wykorzystywać pliki cookie, których celem jest uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu wykorzystywanym w celu połączenia, a w szczególności rejestrowanie informacji związanych z przeglądaniem Witryny oraz przechowywanie informacji wprowadzanych przez użytkownika podczas połączenia, w szczególności w celu ułatwienia nawigacji podczas następnego połączenia.

Okres przechowywania zebranych w ten sposób informacji wynosi trzynaście miesięcy od zapisania odpowiedniego pliku cookie.
Użytkownik może sprzeciwić się rejestracji tych plików cookie i/lub usunąć je pojedynczo w dowolnym momencie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. 


6.    LINKI HIPERTEKSTOWE
Zamieszczenie linku hipertekstowego prowadzącego do Witryny (www.ntn-snr.com) wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy NTN-SNR. Aby wstawić link hipertekstowy prowadzący do naszej Witryny, należy wcześniej skontaktować się z menedżerem Witryny. W razie potrzeby, firma NTN-SNR zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia linku hipertekstowego w dowolnym momencie i z uzasadnionego powodu. Usunięcie musi nastąpić natychmiastowo.

Firma NTN-SNR nie może w żadnym wypadku ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony zawierające linki hipertekstowe do tej Witryny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość oraz wykorzystanie.
Ponadto Witryna może zawierać odniesienia i linki hipertekstowe do witryn internetowych osób trzecich. Firma NTN-SNR nie kontroluje tych witryn internetowych i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za takie witryny oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich zawartość i wykorzystanie.


7.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dostęp do Witryny i korzystanie z jej zawartości odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.
Obowiązkiem użytkownika jest w szczególności zapewnienie sobie ochrony przed wirusami lub innymi elementami, które mogą zniszczyć lub uszkodzić jego komputer bądź zawarte w nim dane.
Firma NTN-SNR nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub nieuczciwe wykorzystanie przez użytkownika. W związku z powyższym, użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z dostępu do Witryny lub korzystania z niej. 
NTN-SNR dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować użytkownikowi optymalne korzystanie z Witryny. 
Niemniej jednak, firma NTN-SNR zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w szczególności w przypadku błędów, przerw lub awarii sieci internetowej i systemów telekomunikacyjnych, spowodowanych przez osoby trzecie, a także w razie czasowej niedostępności Witryny, w szczególności w przypadku konserwacji lub aktualizacji Witryny lub ataku cybernetycznego.
Z zastrzeżeniem zgodności z przepisami prawa dotyczącymi porządku publicznego, zawartość Witryny jest prezentowana bez jakiejkolwiek gwarancji, a wszelkie treści są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i orientacyjnych. Firma NTN-SNR nie gwarantuje dokładności informacji zawartych w Witrynie.
Informacje dotyczące poszczególnych modeli i ich właściwości są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wiążąca umownie oferta produktów lub usług firmy NTN-SNR, jej spółek zależnych lub członków jej sieci. 
NTN-SNR nie gwarantuje, że Witryna i jej zawartość są zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika. W szczególności, dostęp do produktów i usług prezentowanych na Witrynie może podlegać ograniczeniom. W związku z tym użytkownik musi upewnić się, że prawo kraju, z którego nawiązywane jest połączenie, upoważnia do dostępu do naszej Witryny, a ponadto ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z obowiązującymi w kraju użytkownika przepisami dotyczącymi porządku publicznego.
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę NTN-SNR, jej spółki zależne i członków jej sieci w odniesieniu do wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń i wydatków, w tym opłat prawnych, które mogłyby zostać poniesione w wyniku korzystania z Witryny przez użytkownika lub każdą inną osobę korzystającą z jego konta. NTN-SNR zastrzega sobie prawo do prowadzenia wyłącznej obrony przed roszczeniem, w przypadku którego musi zostać uznana za zwolnioną z jakiejkolwiek odpowiedzialności na mocy niniejszego artykułu. W takim przypadku użytkownik musi zapewnić firmie NTN-SNR wszelką pomoc, jakiej ta ostatnia będzie potrzebować w uzasadnionych przypadkach. 


8.    ETYKA
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie etyki, a w szczególności nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby stanowić bezprawne nagabywanie, oszustwo, czynną lub bierną korupcję, a także nieetyczne praktyki biznesowe oraz działania niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Użytkownik musi zabezpieczyć firmę NTN-SNR i zwolnić ją z wszelkich szkód i strat, jakie mogłyby zostać poniesione przez NTN-SNR w wyniku nielegalnych/nieuczciwych praktyk, za które użytkownik ponosi odpowiedzialność.


9.    ZAWIESZENIE - UNIEWAŻNIENIE PRAWA DOSTĘPU
Firma NTN-SNR może w dowolnym momencie zawiesić lub unieważnić prawo dostępu użytkownika poprzez zablokowanie danych umożliwiających dostęp bez podania przyczyny, w szczególności jeśli użytkownik:
-    podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji;
-    nie zastosował się do postanowień OWU lub jego obowiązku staranności w zakresie przetwarzania danych dostępowych;
-    naruszył obowiązujące przepisy dotyczące dostępu do Witryny lub korzystania z niej; lub
-    był nieaktywny w Witrynie przez okres co najmniej 24 miesięcy.


10.    POSTANOWIENIA RÓŻNE
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWU zostałoby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do zastosowania na mocy jakiegokolwiek prawa, rozporządzenia lub traktatu mającego zastosowanie do OWU, dane postanowienie zostanie uznane za nieważne bez wpływu na inne postanowienia OWU, które pozostaną w pełni obowiązujące.
Niniejsze OWU zawierają pełną umowę między firmą NTN-SNR a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z Witryny. 
W przypadku każdego zamówienia złożonego online za pośrednictwem sekcji „Zamówienie” i/lub aplikacji typu „handel elektroniczny”, do zakupu dokonywanego przez użytkownika będą miały zastosowanie Ogólne warunki Sprzedaży i świadczenia usług firmy NTN-SNR, a w przypadku sprzecznych postanowień będą one mieć znaczenie nadrzędne w odniesieniu do postanowień niniejszych OWU.


11.    PRAWO WŁAŚCIWE – ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Niniejsze OWU podlega prawu francuskiemu, z wyłączeniem zasad kolizji praw. Językiem niniejszych OWU jest język francuski. 
W przypadku jakichkolwiek sporów, użytkownik i firma NTN-SNR podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze mediacji lub innego rozwiązania polubownego. Jeśli użytkownik i firma NTN-SNR nie znajdą rozwiązania polubownego, spór zostanie poddany wyłącznej jurysdykcji sądów miasta Annecy we Francji. 


12.    AKTUALIZACJA OWU
Firma NTN-SNR zastrzega sobie prawo modyfikowania i aktualizowania dostępu do Witryny oraz niniejszych OWU w dowolnym momencie. Te modyfikacje i aktualizacje są wiążące dla użytkownika, który w związku z tym musi regularnie odwiedzać Witrynę i niniejszą sekcję, aby sprawdzać obowiązujące OWU.