Powrót
Załaduj PDF

Copyright NTN-SNR ROULEMENTS - wersja z 01/01/2013 - Reprodukowanie wzbronione

I - ZAMÓWIENIE – ZAWARCIE UMOWY

Złożenie zamówienia oznacza, że klient zgadza się, bez zastrzeżeń, na niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług. Będą one miały pierwszeństwo przed wszystkimi sprzecznymi z nimi ustaleniami, jakie mogą być zawarte w formularzach zamówień klienta, w warunkach ogólnych zakupu lub w innym dokumencie wydanym przez klienta, z wyjątkiem odstępstw, zaakceptowanych wcześniej przez NTN-SNR, o których NTN-SNR poinformował Klienta na piśmie.

II. – WYSYŁKA TOWARÓW

Towary są sprzedawane w placówkach wybranych przez NTN-SNR i załadowywane na środek transportu udostępniony przez klienta zgodnie z regułą Incoterm FCA (siedziba sprzedawcy, zgodnie z definicją w regułach Incoterms 2010). W związku z powyższym dostawa uważana jest za wykonaną i ryzyko zostaje przeniesione na klienta w momencie, w którym towary (z opłaconym cłem w przypadku eksportu) są przeniesione do środka transportu podstawionego przez klienta. W związku z tym, to do klienta lub odbiorcy końcowego należy możliwość wysuwania ewentualnych roszczeń wobec przewoźników i ubezpieczycieli po dostawie towarów na wspomnianych warunkach.
Od zasady tej nie ma wyjątków, chyba że NTN-SNR i jego klient zawrą wyraźne porozumienie w tej kwestii.

III. - TERMINY DOSTAWY - WIELKOŚĆ DOSTAWY

Terminy dostaw znajdujące się na potwierdzeniach odbioru zamówień mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią zobowiązania umownego ze strony NTN-SNR do realizacji dostawy w danym dniu.
W związku z powyższym nie można wnosić żadnych roszczeń wobec NTN-SNR, dotyczących opóźnienia w dostawie i nie można na tej podstawie anulować zamówienia. Opóźnienie ze strony NTN-SNR nie daje również prawa do odszkodowania w związku ze sporami występującymi pomiędzy klientem NTN-SNR i klientami klienta.
NTN-SNR zastrzega sobie ponadto, w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w artykule IX, prawo do nie wykonania dostawy lub do dostarczenia jedynie części zamówionych towarów.
W przypadku wyrobów lub części wyrobów produkowanych na specjalne zamówienie, dostarczone ilości mogą różnić się od ilości zamówionej o +/-10%.

IV. - CENA

Z wyjątkiem innych ustaleń pomiędzy NTN-SNR i klientem, ceny są cenami netto, bez opłat i obciążeń takich jak koszt opakowania, transportu i ubezpieczenia, opłaty celne i inne, podatki i obciążenia parafiskalne; w szczególności chodzi tu o podatek VAT.
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, ceny ofertowe przez NTN-SNR są cenami stałymi. NTN-SNR zastrzega sobie jednak prawo do zmiany tych cen w związku ze zmianami sytuacji gospodarczej i kursu walutowego, do których może dojść w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia, a wykonaniem dostawy i które powodują zmiany w czynnikach służących do określania wysokości ceny.
Ceny podane przez NTN-SNR w ofertach i potwierdzeniach odbioru dotyczą zamówionej ilości. NTN-SNR zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany zamówionej ilości.
Jeżeli nie postanowiono inaczej, oferta jest ważna miesiąc od dnia jej ogłoszenia.

V - WARUNKI PŁATNOŚCI - OPÓŹNIENIE LUB BRAK PŁATNOŚCI

Jeżeli nie wskazano inaczej na potwierdzeniach odbioru lub fakturach NTN-SNR, wszystkie faktury należy regulować w Annecy, w kwotach netto bez upustu, w ciągu 30 dni od końca miesiąca, w którym została wykonana wysyłka.
Ewentualne reklamacje dotyczące jakiejkolwiek dostawy nie zwalniają nabywcy od obowiązku uregulowania faktur w terminie płatności.
Jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach będa automatycznie, i bez uprzedniego zawiadomienia, uruchamiały proces naliczania odsetki za zwłokę w wysokości 15% (stawka ta, nie będzie jednak niższa niż minimalna stawka odsetek ustawowych, mających zastosowanie w takich przypadkach) oraz opłaty za ściągnięcie należności w wysokości 40 euro lub w wysokości przewidzianej w przepisach.

Brak zapłaty jednej należnej kwoty w terminie i na uzgodnionych warunkach natychmiast pociągnie za sobą na mocy prawa wygaśnięcie wszystkich terminów płatności, które jeszcze ewentualnie nie upłynęły, i w konsekwencji sprawi, że całość kwot należnych ze strony nabywcy stanie się wymagalna, z zastosowaniem kar za opóźnienie na przewidzianych wyżej warunkach bez konieczności wezwania do zapłaty.
Brak zapłaty jednej należnej kwoty w terminie i na uzgodnionych warunkach upoważnia NTN-SNR do zawieszenia dostaw i anulowania całości lub części zamówienia lub zamówień.

VI - KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

NTN-SNR zastrzega sobie prawo własności do towarów dostarczanych swoim klientom do momentu zapłaty pełnej ceny i kosztów dodatkowych.
W razie braku zapłaty w terminie całości lub części ceny z jakiegokolwiek powodu, NTN-SNR ma prawo, bez wykonywania żadnych dodatkowych formalności, do odebrania towarów w materialne posiadanie na koszt i ryzyko nabywcy. W takim przypadku klient zobowiązuje się w szczególności do czynnego udziału w sporządzeniu inwentarza tych towarów.
Klient zobowiązuje się do powiadomienia swoich partnerów o niniejszej klauzuli zastrzeżenia własności.
NTN-SNR ma prawo do odebrania niezapłaconych towarów od nabywcy będącego stroną trzecią lub do żądania od tego nabywcy bezpośredniej zapłaty ceny towarów. W sytuacji gdy towary zostały przekazane osobie trzeciej w dobrej woli, roszczenia NTN-SNR będą dotyczyć przede wszystkim kwot uzyskanych w wyniku zbycia przez klienta. W przypadku zamontowania wyrobów NTN-SNR roszczenia NTN-SNR dotyczyć będą, proporcjonalnie do ich wartości, produktów, w jakich wyroby te zostały zamontowane i będą wysuwane albo wobec klienta, albo wobec odbiorcy końcowego.
Towary nie mogą w żadnym wypadku być zajmowane lub zastawiane i ich własność nie może być przeniesiona na osobę trzecią z tytułu gwarancji.
Powyższe postanowienia nie wykluczają przeniesienia ryzyka na klienta w chwili dostawy towarów.
Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony i utrzymania w odpowiednim stanie towarów, a w szczególności do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej, przy czym nie umniejsza to jego odpowiedzialności.
W przypadku sprzedaży międzynarodowej klient zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów i wykonania wszelkich formalności w kraju przeznaczenia towarów, które są wymagane z tytułu niniejszej klauzuli zastrzeżenia własności.

VII - OPIS I SPECYFIKACJA

Opis towarów widniejących w katalogach, taryfach, broszurach przedstawia wyłącznie ogólny charakter opisywanych towarów. NTN-SNR zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia towarów i usług.

VIII - ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Towary posiadają gwarancję na wszelkie wady produkcyjne lub materiałowe, które czynią je niezdatnymi do normalnego użytkowania. Gwarancja jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany towarów uznanych za wadliwe, na następujących warunkach:
  • Reklamacje dotyczące ilości, wagi, wymiarów i widocznych wad przyjmuje się w terminie 8 dni w przypadku sprzedaży krajowej lub 3 miesięcy w przypadku sprzedaży międzynarodowej, licząc od daty dostarczenia towarów klientowi lub jego przedstawicielowi.
  • NTN-SNR udziela, dla dostarczanych towarów, gwarancji na wady ukryte, produkcyjne lub materiałowe, w tym na wszelkie wady powodujące ich nieprzydatność do normalnego użytkowania, na okres sześciu miesięcy w sprzedaży krajowej lub 12 miesięcy w przypadku sprzedaży międzynarodowej, licząc od daty ich dostarczenia, zgodnie z artykułem II powyżej, pod warunkiem, że towary te nie zostały poddane przez nabywcę żadnym zmianom ani modyfikacjom przed lub w trakcie ich użytkowania.
Bezpłatna wymiana lub zwrot pieniędzy przysługuje wyłącznie po zbadaniu przez NTN SNR odnośnych towarów, które należy przesłać, pokrywając koszty ich transportu i pakowania. Koszty i ryzyko dotyczące zwrotu obciążają klienta. Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń lub wad spowodowanych przez normalne zużycie, wypadki lub niewłaściwe użytkowanie (w tym nieprawidłową konserwację, niewłaściwe smarowanie, nadmierne obciążenia, nieprawidłową instalację itp.). Zgodnie z decyzją NTN-SNR towary uznane przez NTN-SNR za wadliwe zostaną wymienione albo zostanie za nie zwrócona w całości lub częściowo kwota wymieniona na fakturze.
NTN-SNR nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za zysk utracony przez klienta ani za inne szkody bezpośrednie lub pośrednie.

IX - SIŁA WYŻSZA

NTN-SNR nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie jednego ze swoich zobowiązań, jeżeli było to związane z zadziałaniem siły wyższej, przykładowo (ale nie wyłącznie) w przypadkach takich jak: klęski naturalne, burze, powodzie, mrozy, pożary, trudności z zaopatrzeniem, strajki lub inne spory pracy, złe funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie środków transportu lub linii komunikacyjnych, prawo krajowe zakazujące wymiany lub transferu dewiz, importu, eksportu czy też sprzedaży towarów oraz wszelkie opóźnienia związane z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa przewozu towarów lub uzyskania niezbędnych zezwoleń administracyjnych w określonym terminie.

X - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - POUFNOŚĆ

NTN-SNR zachowuje własność intelektualną projektów, badań, rysunków, modeli i przedmiotów wykonanych przez tę spółkę lub na jej rzecz. Zabrania się ich przekazywania lub użytkowania bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia NTN-SNR.
Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez NTN-SNR na piśmie lub ustnie, bezpośrednio lub pośrednio, również po ustaniu stosunków umownych z tą spółką.

XI – OSPRZĘT, FORMY, SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE, PROTOTYPY

Jeżeli strony nie postanowią inaczej, udział w kosztach wykonania osprzętu (narzędzia, formy itp.), do którego w niektórych przypadkach zobowiązany jest klient, nie pociąga za sobą przeniesienia na klienta własności fizycznej tego osprzętu lub związanych z nim praw własności intelektualnej.

XII – SPORY

NTN-SNR i jego klient zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów.
W braku polubownego rozstrzygnięcia wszelkie spory związane z wykładnią lub wykonaniem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i usług oraz wszelkich zamówień, niezależnie od ich przyczyny, również w przypadku wniosku incydentalnego lub złożenia powództwa przez wiele osób, podlegają wyłącznie prawu francuskiemu i będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Annecy we Francji.
Powyższe postanowienia mają zastosowanie do sprzedaży międzynarodowej.
W przypadku gdy umowa dotyczy sprzedaży międzynarodowej, zastosowanie mają również postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.
Dokumenty sporządzone przez klienta w języku innym niż francuski są skuteczne tylko w przypadku, że NTN-SNR wyrazi zgodę na ich uwzględnienie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją francuską i obcojęzyczną umowy, umowa w języku francuskim ma wartość rozstrzygającą.

XIII – PODZIELNOŚĆ

W przypadku gdy jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do zastosowania w związku z brzmieniem ustawy, rozporządzenia lub decyzji sądowej, za nieważne uznaje się jedynie to postanowienie. Nie przynosi to uszczerbku pozostałym postanowieniom niniejszego aktu, które pozostają w mocy.