• English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Español
 • Português do Brasil
 • Polski
 • Русский
 • Türkçe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

Copyright NTN Europe - Wersja z 01/04/2023 - Reprodukowanie wzbronione

I - ZAMÓWIENIE – ZAKRES

Złożenie zamówienia oznacza, że klient zgadza się, bez zastrzeżeń, na niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług. Będą one miały pierwszeństwo przed wszystkimi sprzecznymi z nimi ustaleniami, jakie mogą być zawarte w formularzach zamówień klienta, w warunkach ogólnych zakupu lub w innym dokumencie wydanym przez klienta, z wyjątkiem odstępstw, zaakceptowanych wcześniej przez NTN Europe, o których NTN Europe poinformował Klienta na piśmie.

II. - WYSYŁKA TOWARÓW

Produkty są sprzedawane w placówkach wybranych przez NTN Europe i załadowywane na środek transportu udostępniony przez klienta zgodnie z regułą incoterm „FCA siedziba sprzedawcy” (zgodnie z definicją w regułach Incoterms 2020). W związku z powyższym dostawa uważana jest za wykonaną i ryzyko zostaje przeniesione na klienta w momencie, w którym towary (z opłaconym cłem w przypadku eksportu) są przeniesione do środka transportu podstawionego przez klienta. W związku z tym, to do klienta lub odbiorcy końcowego należy możliwość wysuwania ewentualnych roszczeń wobec przewoźników i ubezpieczycieli po dostawie towarów na wspomnianych warunkach.
Od zasady tej nie ma wyjątków, chyba że NTN Europe i jego klient zawrą wyraźne porozumienie w tej kwestii.

III. - TERMINY DOSTAWY - WIELKOŚĆ DOSTAWY

Terminy dostaw znajdujące się na potwierdzeniach odbioru zamówień mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią zobowiązania umownego ze strony NTN Europe do realizacji dostawy w danym dniu.
W związku z powyższym nie można wnosić żadnych roszczeń wobec NTN Europe, dotyczących opóźnienia w dostawie i nie można na tej podstawie anulować zamówienia. Opóźnienie ze strony NTN Europe nie daje również prawa do odszkodowania w związku ze sporami występującymi pomiędzy klientem NTN Europe i klientami klienta.
NTN Europe zastrzega sobie ponadto, w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w artykule IX, prawo do nie wykonania dostawy lub do dostarczenia jedynie części zamówionych towarów.
W przypadku wyrobów lub części wyrobów produkowanych na specjalne zamówienie, dostarczone ilości mogą różnić się od ilości zamówionej o +/-10%.

IV. - CENA

Z wyjątkiem innych ustaleń pomiędzy NTN Europe i klientem, ceny są cenami netto, bez opłat i obciążeń takich jak koszt opakowania, transportu i ubezpieczenia, opłaty celne i inne, podatki i obciążenia parafiskalne; w szczególności chodzi tu o podatek VAT.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, ceny oferowane przez NTN Europe są cenami stałymi. NTN Europe zastrzega sobie jednak prawo do zmiany tych cen w związku ze zmianami sytuacji gospodarczej i kursu walutowego, zmianami cen surowców oraz nieprzewidzianymi okolicznościami, do których może dojść w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją, przy czym klient wyraźnie zrzeka się prawa do powoływania się na zasadę dotyczącą trudności niemożliwych do przewidzenia.
Ceny podane przez NTN Europe w ofertach i potwierdzeniach odbioru dotyczą zamówionej ilości. NTN Europe zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany zamówionej ilości.
Jeżeli nie postanowiono inaczej, oferta jest ważna miesiąc od dnia jej ogłoszenia.

V - WARUNKI PŁATNOŚCI - OPÓŹNIENIE LUB BRAK PŁATNOŚCI

Jeżeli nie wskazano inaczej na potwierdzeniach odbioru lub fakturach NTN Europe, wszystkie faktury należy regulować w Annecy, w kwotach netto bez upustu, w terminie trzydziestu (30) dni od końca miesiąca, w którym została wystawiona faktura.

Ewentualne reklamacje dotyczące realizacji jakiegokolwiek zamówienia nie zwalniają klienta z obowiązku uregulowania faktur w terminie płatności.

Jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach będą automatycznie uruchamiały proces naliczania odsetek za zwłokę w wysokości piętnastu procent (15%) kwoty brutto widniejącej na fakturze (stawka ta nie będzie jednak niższa niż minimalna stawka odsetek ustawowych przewidziana w przepisach) oraz opłaty za prowadzenie działań windykacyjnych w wysokości czterdziestu (40) euro lub w wysokości przewidzianej w przepisach. Ponadto brak zapłaty jednej należnej kwoty w terminie i na uzgodnionych warunkach skutkuje natychmiast automatycznym wygaśnięciem wszystkich terminów płatności, które jeszcze ewentualnie nie upłynęły, i w konsekwencji sprawia, że całość kwot należnych ze strony klienta staje się wymagalna, z zastosowaniem kar za opóźnienie i opłaty za prowadzenie działań windykacyjnych na przewidzianych wyżej warunkach bez konieczności wezwania do zapłaty.

Brak zapłaty jednej należnej kwoty w terminie i na uzgodnionych warunkach upoważnia NTN Europe do zawieszenia dostaw i anulowania całości lub części zamówienia lub zamówień.

VI - KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

NTN Europe zastrzega sobie prawo własności do towarów dostarczanych swoim klientom do momentu zapłaty pełnej ceny i kosztów dodatkowych.

W razie braku zapłaty w terminie całości lub części ceny z jakiegokolwiek powodu, NTN Europe ma prawo, bez wykonywania żadnych dodatkowych formalności, do odebrania towarów w materialne posiadanie na koszt i ryzyko nabywcy. W takim przypadku klient zobowiązuje się w szczególności do czynnego udziału w sporządzeniu inwentarza tych towarów.

Klient zobowiązuje się do powiadomienia swoich partnerów o niniejszej klauzuli zastrzeżenia własności. NTN Europe ma prawo do odebrania niezapłaconych towarów od nabywcy będącego stroną trzecią lub do żądania od tego nabywcy bezpośredniej zapłaty ceny towarów. W sytuacji gdy towary zostały przekazane osobie trzeciej w dobrej woli, roszczenia NTN Europe będą dotyczyć przede wszystkim kwot uzyskanych w wyniku zbycia przez klienta. W przypadku zamontowania wyrobów NTN Europe roszczenia NTN Europe dotyczyć będą, proporcjonalnie do ich wartości, produktów, w jakich wyroby te zostały zamontowane i będą wysuwane albo wobec klienta, albo wobec odbiorcy końcowego.

Towary nie mogą w żadnym wypadku być zajmowane lub zastawiane i ich własność nie może być przeniesiona na osobę trzecią z tytułu gwarancji.

Powyższe postanowienia nie wykluczają przeniesienia ryzyka na klienta w chwili dostawy towarów.

Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony i utrzymania w odpowiednim stanie towarów, a w szczególności do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej, przy czym nie umniejsza to jego odpowiedzialności.
W przypadku sprzedaży międzynarodowej klient zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów i wykonania wszelkich formalności w kraju przeznaczenia towarów, które są wymagane z tytułu niniejszej klauzuli zastrzeżenia własności.

VII - OPIS I SPECYFIKACJA

Opis towarów i usług wraz ze specyfikacjami widniejący w katalogach, cennikach i broszurach przedstawia wyłącznie ogólny charakter opisywanych towarów i usług. NTN Europe zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia towarów i usług.

VIII - ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Towary posiadają gwarancję na wszelkie wady produkcyjne lub materiałowe, które czynią je niezdatnymi do normalnego użytkowania. Gwarancja jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany towarów uznanych za wadliwe, na następujących warunkach:

 • Reklamacje dotyczące ilości, wagi, wymiarów i widocznych wad są dopuszczalne, jeśli są złożone w terminie ośmiu (8) dni w przypadku sprzedaży krajowej lub trzech (3) miesięcy w przypadku sprzedaży międzynarodowej, licząc od daty dostarczenia towarów klientowi lub jego przedstawicielowi. W przypadku niezłożenia reklamacji w powyższym terminie uważa się, że towary zostały zaakceptowane przez klienta,
 • NTN Europe udziela na dostarczone towary gwarancji obejmującej wszelkie niewidoczne wady produkcyjne i materiałowe, w tym wszelkie wady ukryte, powodujące ich niezdatność do normalnego użytkowania, przez okres dwunastu (12) miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia, zgodnie z powyższym artykułem II, pod warunkiem, że towary te nie zostały poddane przez klienta żadnym modyfikacjom ani zmianom przed lub w trakcie ich użytkowania.

Bezpłatna wymiana lub zwrot pieniędzy przysługuje wyłącznie po zbadaniu przez Europe odnośnych towarów, które należy przesłać, pokrywając koszty ich transportu i pakowania. Koszty i ryzyko dotyczące zwrotu obciążają klienta.

Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń ani wad spowodowanych normalnym zużyciem, niewłaściwym przechowywaniem, wypadkami lub niewłaściwym użytkowaniem (w tym nieprawidłową konserwacją, niewłaściwym smarowaniem, nadmiernym obciążeniem, nieprawidłową instalacją itp.).

Zgodnie z decyzją NTN Europe towary uznane przez NTN Europe za wadliwe zostaną wymienione albo zostanie za nie zwrócona w całości lub częściowo kwota wymieniona na fakturze.
NTN Europe nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za zysk utracony przez klienta ani za inne szkody bezpośrednie lub pośrednie.

IX - SIŁA WYŻSZA

NTN Europe nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli było to związane z działaniem siły wyższej, w przypadkach m.in. takich jak: katastrofy naturalne, burze, powodzie, mrozy, pożary, trudności lub przerwy w dostawach, strajki lub inne konflikty dotyczące zatrudnienia, epidemie, pandemie, zakłócenia lub przerwy w działaniu środków transportu lub linii komunikacyjnych, prawo krajowe zakazujące wymiany walut lub przelewów walutowych, importu, eksportu lub sprzedaży towarów, oraz wszelkie opóźnienia związane z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa przewozu towarów lub uzyskania niezbędnych zezwoleń administracyjnych w określonym terminie.

X - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - POUFNOŚĆ

NTN Europe zachowuje własność intelektualną projektów, badań, rysunków, modeli i przedmiotów oraz ogólnie wszelkich dokumentów technicznych wykonywanych lub wykonanych przez tę spółkę lub na jej rzecz. Zabrania się ich powielania, przekazywania i wykorzystywania bez jej uprzedniej pisemnej zgody.

Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania tych dokumentów w sposób, który mógłby naruszać prawa własności przemysłowej lub intelektualnej NTN Europe. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez NTN Europe na piśmie lub ustnie, bezpośrednio lub pośrednio, również po ustaniu stosunków umownych ze spółką.

XI - OSPRZĘT, FORMY, SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE, PROTOTYPY

Ewentualny udział klienta w kosztach wykonania osprzętu (narzędzia, formy itp.) nie skutkuje przeniesieniem na niego jakiegokolwiek prawa lub własności do tego osprzętu, chyba że uzgodniono inaczej.

XII - KONTROLA PRZY EKSPORCIE

NTN Europe i klient zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie w zakresie kontroli eksportu, w tym ustawodawstwa francuskiego, europejskiego i międzynarodowego, a także zobowiązują się do podjęcia niezbędnych kroków w celu umożliwienia drugiej stronie przestrzegania tych przepisów ustawowych i wykonawczych, które mogą zakazywać dystrybucji towarów lub ograniczać ją.

W szczególności klient:

 • zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zasad mających zastosowanie do kontroli eksportu,
 • zobowiązuje się do niesprzedawania lub używania towarów NTN Europe na rzecz stron trzecich widniejących na listach dotyczących międzynarodowych sankcji, sporządzanych w szczególności przez ONZ i/lub Unię Europejską i/lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych,
 • zobowiązuje się do niesprzedawania lub używania towarów NTN Europe dla sektora / do użytku objętego restrykcjami wymienionymi w sankcjach międzynarodowych, sporządzanych w szczególności przez ONZ i/lub Unię Europejską i/lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych,
 • jest świadomy, że sprzedaż towarów może być uzależniona od wydania licencji eksportowych, których odrzucenie lub nieprzedłużenie przez organy państwowe nie może być podstawą do pociągnięcia NTN Europe do odpowiedzialności.

Klient zrekompensuje NTN Europe wszelkie konsekwencje żądań organów kontroli eksportu wobec NTN Europe dotyczących wszystkich lub niektórych towarów i/lub usług dostarczanych w ramach niniejszej umowy.

XIII - ETYKA

Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania pracownikom NTN Europe, a pracownicy NTN Europe zobowiązują się do nieprzyjmowania i niedomagania się od klienta, z którym pracownicy utrzymują (lub utrzymywali) stosunki biznesowe, żadnych upominków, przysług ani zaproszeń, a także jakichkolwiek innych korzyści dla innych osób bądź dla nich samych, które mogłyby wpływać na ich bezstronność (lub sprawiać takie wrażenie) przy wykonywaniu ich obowiązków lub stanowić (lub sprawiać takie wrażenie) wynagrodzenie za ich działania.
Ogólnie, klient zobowiązuje się do nieuczestniczenia w żadnych działaniach, które mogłyby nosić znamiona nielegalnego nakłaniania, oszustwa, czynnej lub biernej korupcji, praktyk handlowych uznanych za nieetyczne lub niezgodne z obowiązującym prawem, bądź sprawiać takie wrażenie.

XIV - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Może się zdarzyć, że NTN Europe i klient będą gromadzić dane osobowe.
NTN-Europe i klient zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie przetwarzania danych osobowych, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. mające zastosowanie od dn. 25 maja 2018 r. („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Uwzględniając stan wiedzy, koszty przeprowadzenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, NTN-Europe i klient zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, muszą mieć prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia, a także mogą wycofać swoją zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (lub zażądać ograniczenia przetwarzania) ich danych lub wskazać, co ma się z tymi danymi stać w razie ich śmierci. W przypadku, gdyby NTN Europe była administratorem tych danych osobowych, prawa te będą mogły być wykonywane na pisemny wniosek skierowany na adres: dpo@ntn-snr.com – NTN Europe, 1 Rue des Usines, 74010 Annecy Cedex.

Osoby, których dane dotyczą, mogą także skierować skargę do organu kraju, w którym się znajdują (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en). W przypadku Francji należy się skontaktować z Krajową Komisją ds. Informatyki i Wolności (CNIL), TSA 80715, 3 PL de Fontenoy, 75007 Paryż.

XV - SPORY

NTN EUROPE i jego klient zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów.
W braku polubownego rozstrzygnięcia wszelkie spory związane z wykładnią lub wykonaniem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i usług oraz wszelkich zamówień, niezależnie od ich przyczyny, również w przypadku wniosku incydentalnego lub złożenia powództwa przez wiele osób, podlegają wyłącznie prawu francuskiemu i będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Annecy we Francji.
Powyższe postanowienia mają zastosowanie do sprzedaży międzynarodowej.
W przypadku gdy umowa dotyczy sprzedaży międzynarodowej, zastosowanie mają również postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.
Dokumenty sporządzone przez klienta w języku innym niż francuski są skuteczne tylko w przypadku, że NTN Europe wyrazi zgodę na ich uwzględnienie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją francuską i obcojęzyczną umowy, umowa w języku francuskim ma wartość rozstrzygającą.

XVI - PODZIELNOŚĆ

W przypadku gdy jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do zastosowania w związku z brzmieniem ustawy, rozporządzenia lub decyzji sądowej, za nieważne uznaje się jedynie to postanowienie. Nie przynosi to uszczerbku pozostałym postanowieniom niniejszego aktu, które pozostają w mocy.

XVII - NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR (IDU)

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu środowiska NTN Europe otrzymała od ADEME (Agencji Ochrony Środowiska i Gospodarki Energetycznej) następujące niepowtarzalne identyfikatory:

 • sektor WEEE: IDU FR006163_05KJGT
 • sektor Baterie i akumulatory: IDU FR006163_06X2ZP
 • sektor Papiery: IDU FR232330_03TLYK
 • sektor Oleje i smary: IDU FR232330_17PJRI

Te identyfikatory stanowią potwierdzenie, że NTN Europe wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie wpisu do rejestrów Producentów wyżej wskazanych kategorii produktów oraz z obowiązków zgłoszenia wprowadzenia do obrotu do zatwierdzonych ekoorganizacji dla każdej z kategorii produktów.